نویسنده = ������������ ������ ��������
اثر آلاینده‌های هوا بر صفات مورفولوژیکی برگ درختان چنار (Platanus orientalis)

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 231-247

10.22034/jest.2020.29152.3812

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدالرضا کرباسی


ارایه معیارهای مناسب برای برنامه‌ریزی صنعت گردش‌گری در روستاهای ساحلی (مطالعه موردی: جزیره قشم)

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 295-307

10.22034/jest.2017.10732

سولماز دشتی؛ سید مسعود منوری؛ سید محسن حسینی؛ برهان ریاضی؛ منصور مومنی