نویسنده = �������������� ������������������
مطالعه تأثیر شارژ الکتریکی قطرات آب بر بازده اسکرابر مه پاش در حذف ذرات سیلیس

دوره 13، شماره 4، دی 1390، صفحه 15-26

مجید بیاتیان؛ عبدالرحمن بهرامی؛ رستم گلمحمدی؛ فرشید قربانی شهنا