نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر زنجیره تامین سبز در صنعت طیور(تکنیک DANP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.30495/jest.2023.67011.5672

طاهره ترکاشوند؛ فاطمه ثقفی؛ محمد حسین درویش متولی؛ نازنین پیله وری


پیشگیری از ترویج آلودگی زیست محیطی در زنجیره تامین پایدار صنعت سیمان: رهیافت تحلیل عاملی و تصمیم گیری فازی

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 229-247

10.22034/jest.2021.30660.3919

محمد حسین درویش متولی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری