نویسنده = ���������������� ������ ����������������
مقایسه مدلهای خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی دینامیک و استاتیک در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد دز

دوره 13، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-14

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمد ولی پور؛ سید محمودرضا بهبهانی


برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 45-54

علی رحیمی خوب؛ مهدی کوچک زاده؛ فرود شریفی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید محمودرضا بهبهانی