نویسنده = ������������ ��������
نظریه فضای خالی و ازواج متضاد درابعاد کارکردی خانه بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22034/jest.2020.35894.4270

زهرا احمدی؛ فرح حبیب؛ محمد نقی زاده


پارادایم پر و خالی در معماری بومی ایران: ابعاد شکلی – کالبدی

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 195-207

10.22034/jest.2019.31230.3954

زهرا احمدی؛ فرح حبیب؛ محمد نقی زاده


بررسی کارایی سولفات آلومینیوم، کلرور فریک، پلی آلومینیوم کلراید، پلیمر و آهک در تصفیه پساب سنگ‌بری

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 17-27

10.22034/jest.2017.11066

محمد فهیمی نیا؛ محسن انصاری؛ شهرام نظری؛ غریب مجیدی؛ زهرا احمدی؛ وحیده فهیمی نیا