نویسنده = ������������ ������������ ����������
پهنهبندی مناطق دارای پتانسیل زوال بلوط ایرانی با تکنیک تاپسیس و عوامل موثر بر آن در جنگلهای ایلام

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 213-227

10.30495/jest.2021.51888.5047

محمد جواد مرادی؛ هادی کیادلیری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ حسین باخدا


برآورد بیوماس روزمینی جنگل در جنگل های هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1-13

10.22034/jest.2020.36440.4305

محدثه قنبری مطلق؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسداله متاجی؛ رضا اخوان