نویسنده = ���������������� ������
ارائه مدل مکانی مدیریت کیفیت منابع آب سطحی با رویکرد سیستمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد امیر کبیر-کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/jest.2021.62799.5479

سارا رنجبری؛ جمال قدوسی؛ رضا ارجمندی؛ امیرحسام حسنی