نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-61

حمید زارع ابیانه؛ علی اکبر سبزی پرور؛ صفر معروفی؛ فرشته قیامی؛ سیده شقایق میرمسعودی؛ آزاده کاظمی


مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی در استان همدان

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 106-97

آزاده کاظمی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ شوکا فصل بهار


ارزیابی تطبیقی هفت نمایه خشک سالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای

دوره 12، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 97-112

علی اکبر سبزی پرور؛ آزاده کاظمی