نویسنده = پریسا نجات خواه معنوی
شناسایی و تعیین توده زنده ماکروجلبک‏های (منطقه‏ بین‏ جزرومدی) در بندربوشهر

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 75-92

حدیقه صائب مهر؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ سوگل شهیدی


بررسی اثرات هرومون 17-بتا استرادیول و الرات بر تمایز گونادی ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynctus mykiss )

دوره 10، شماره 2، تیر 1387، صفحه 105-112

طاهره ناجی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ مهرداد شیرین آبادی


بررسی اثر سمیت نیکل و وانادیوم بر روی دو گونه Artemia franciscana.Artemia urmiana

دوره 9، شماره 3، اسفند 1386، صفحه 93-101

مهرناز بنی اعمام؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ لیندا یادگاریان