کلیدواژه‌ها = رسانه
نقش رسانه‌ها در جلب مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند(مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/jest.2021.57059.5233

مهرداد متانی؛ نقی قلی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی