کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تاثیر فعالیت های صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان نواحی کارکردی مسکونی همجوار (مورد پژوهی: منطقه 16 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/jest.2018.25372.3442

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی