کلیدواژه‌ها = گرمایش جهانی
تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 179-190

10.22034/jest.2021.31956.4005

محمد جلالی؛ مریم افشاری؛ زینب مزینانیان


بررسی نقش گرمایش جهانی بر نوسانات فراسنجهای باد و فشار تراز دریا در منطقه سیستان

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 145-155

10.22034/jest.2019.29479.3806

اسمعیل پودینه؛ برومند صلاحی؛ محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور


تهیه طرح CDM برای صنعت چوب وکاغذ ایران با استفاده از نرم افزار پروفرم در قالب فرم های PIN

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-16

کبری وریج کاظمی؛ عبدالرضا کرباسی؛ پروین نصیری؛ محمدصادق سخاوت جو