موضوعات = حقوق محیط زیست
جایگاه ضمانت های حقوقی وکیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 29-39

10.30495/jest.2021.49020.4896

امید رهنما؛ سیدمحسن بهشتیان؛ مریم افشاری


تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 125-141

10.30495/jest.2021.9070

یلدا خلعتبری؛ داوود هرمیداس باوند؛ علی زارع؛ سید عباس پورهاشمی


امکان سنجی تشکیل وزارت محیط زیست در نظام حقوقی ایران

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 195-210

10.30495/jest.2021.52544.5070

علی مشهدی؛ فاطمه زابولی زواره


تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 179-190

10.22034/jest.2021.31956.4005

محمد جلالی؛ مریم افشاری؛ زینب مزینانیان


نکات انتقادی از عدالت زیست‌محیطی و توسعه پایدار

دوره 22، شماره 8، آبان 1399، صفحه 103-111

10.22034/jest.2020.35125.4221

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی


تحلیل ملاحظات و چالش‌های حقوقی مدیریت بازیافت پساب

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 249-260

10.22034/jest.2021.38286.4399

حسین شاکری؛ مصطفی تیزقدم غازانی؛ زهرا شاکری


تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 285-292

10.30495/jest.2020.23942.3304

شیرین شیرازیان؛ سبحان طیبی؛ هدیه سادات میرترابی


تدوین چارچوب مدیریت یکپارچه محیط‌زیست شهری در کلان‌شهر تهران

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 201-215

10.22034/jest.2018.18716.2749

الهه پورکریمی؛ صادق زیباکلام؛ نادر نوروزی؛ معصومه ابتکار


ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 207-218

10.22034/jest.2019.26005.3494

شیرین شیرازیان؛ فلورا حیدری؛ مهدی حیدری


مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 257-278

10.22034/jest.2018.10833.1937

مریم جام بزرگ؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داود هرمیداس باوند


ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-139

10.22034/jest.2018.12583

علی رضا جوادی؛ سید عباس پورهاشمی؛ شیرین شیرازیان


تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 95-87

فرهاد دبیری؛ سید عباس پورهاشمی؛ فرناز سعید ارشادی