موضوعات = پهنه بندی گیاهی
مطالعه تغییرات کمّی آپوکاروتنوئیدها در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla pinnata)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22034/jest.2020.36830.4331

نورالدین حسین پورآزاد


برآورد سطح پوشش گیاهی و زمین های زارعی شهرستان بابلسر از طریق تصاویر ماهواره ای سنتینل2 با استفاده از شاخصNDVI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63078.5565

محمدرضا یوسفی روشن؛ حمید عمونیا


پهنهبندی مناطق دارای پتانسیل زوال بلوط ایرانی با تکنیک تاپسیس و عوامل موثر بر آن در جنگلهای ایلام

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 213-227

10.30495/jest.2021.51888.5047

محمد جواد مرادی؛ هادی کیادلیری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ حسین باخدا


طبقه بندی مناطق جنگلی استان گلستان به روش حداکثر احتمال با استفاده ازتصاویر ماهوار های ETM+ سال 2001

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 56-47

عبدالرسول سلمان ماهینی؛ آزاده نادعلی؛ جهانگیر فقهی؛ برهان ریاضی