موضوعات = بازیافت
بررسی اثرات نوع و مقدار ماده اولیه و روش عمل‌آوری کمپوست بر سرعت تجزیه و کیفیت آن

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 233-245

10.30495/jest.2022.56152.5191

محی‌الدین گوشه؛ ابوالفضل آزادی؛ فاطه مسکینی ویشکایی


مطالعه سینتیک فروشویی نیکل از کاتالیست های مستعمل با اسید نیتریک

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 205-215

10.22034/jest.2019.26956.3592

سعید گیتی پور؛ فاطمه اکبرپور سراسکانرود؛ سعید فیروزبخت


بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 255-265

10.22034/jest.2020.8695.1727

سید علیرضا موسوی؛ عبداله درگاهی؛ فرناز عزیزی