موضوعات = آلودگی صدا
بررسی، تحلیل و ارزیابی آلودگی صدا در مناطق ده‌گانه شهر کرج

دوره 24، شماره 10، دی 1401، صفحه 133-144

10.30495/jest.2022.64103.5555

مهسا عدل؛ لیلا محمودی؛ شیما عزیزی؛ امین طاهریانفر


بررسی میزان آلودگی صوتی در منطقه 5 تهران

دوره 17، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-8

ساناز فتحی؛ پروین نصیری؛ محمد رضا منظم اسماعیل پور؛ رویا مرادی؛ فاطمه رزاقی