موضوعات = رسوب
مدل سازی پیشی بینی میزان رسوب رودخانه قلعه رودخان با استفاده از شبکه عصبی LSTM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.54871.5157

محبوبه شادابی بجند؛ ابراهیم امیری


رسوب شناسی و زمین شیمی هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای در رسوبات جنوب غرب رودخانه کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.68745.5727

هوشنگ جادری؛ داود جهانی؛ حمیدرضا پیروان؛ نادر کهنسال قدیم وند