موضوعات = بیولوژی دریا
شناسایی و پراکنش خارپوستان در سواحل شمالی جزیره کیش

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 193-206

10.22034/jest.2018.13932.2255

سیمین نجف شاد؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ عبدالرحیم وثوقی


بررسی شرایط اکولوژیک بسترهای گلی با استفاده از جوامع ماکروبنتوز در منطقه سجافی خلیج فارس

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 112-125

10.22034/jest.2019.14547

محمد صادق صبا؛ سید محمدباقر نبوی؛ ابراهیم رجب‌زاده قطرمی؛ غلامرضا سبزقبایی؛ سولماز دشتی؛ صغری رستمی


پویایی جمعیت ماهی بیاح (Liza abu, Heckel, 1843) در تالاب شادگان

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 181-193

10.22034/jest.2019.14552

سیداحمدرضا هاشمی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ احمدرضا جبله


تنوع ریخت‌شناسی در دو جمعیت ماهی Aphanius dispar در دو چشمه گوگردی واقع در استان بوشهر

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 211-220

10.22034/jest.2019.14555

مهدی بی باک؛ مسعود ستاری؛ علی آقارخ؛ عادله حیدری