موضوعات = مدیریت بلایای طبیعی
تحلیل تاثیر اقلیمی در پراکندگی نواحی جمعیتی استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22034/jest.2021.26808.3575

وحید صفریان زنگیر؛ برومند صلاحی


تحلیل رویکرد نظری مدیریت سوانح طبیعی در ایران با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 115-133

10.30495/jest.2022.9657

مهدی نوجوان؛ اسماعیل صالحی؛ بابک امیدوار؛ شهرزاد فریادی


بررسی مدل های مدیریت سوانح طبیعی با استفاده از مفاهیم تحلیل مضمون

دوره 23، شماره 7، مهر 1400، صفحه 35-50

10.30495/jest.2021.9658

مهدی نوجوان؛ اسماعیل صالحی؛ بابک امیدوار؛ شهرزاد فریادی


تحلیل زمانی و مکانی وقوع گرد و غبار در استان لرستان

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 57-70

10.30495/jest.2021.53171.5086

رضا چمن پیرا؛ ابراهیم کریمی سنگچینی؛ علی اکبر نوروزی


مدل‌سازی حریم زمین لغزش با مدیریت استراتژی در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 113-129

10.30495/jest.2022.50588.4985

زیبا بهشتی؛ علیرضا قراگوزلو؛ سید مسعود منوری؛ میر مسعود خیرخواه زرکش


واکاوی هم‌دیدی-دورکاوی رخداد توفان گرد و خاک استان هرمزگان (آذرماه 1395)

دوره 21، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 219-234

10.22034/jest.2020.25595.3450

وحید سلامتی هرمزی؛ مجتبی حمزه نژاد؛ کمال امیدوار؛ مهدی حسین پور