موضوعات = توسعه پایدار
طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22034/jest.2021.45374.4729

محسن اعتماد؛ نوید نظافتی؛ محمد رضا فتحی


بررسی و پیش بینی تغییرات مکانی کاربری های منطقه حفاظت شده اشترانکوه با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22034/jest.2022.17742.2644

ستار سلطانیان؛ احسان رحیمی


طراحی مدل حکمرانی منابع آبی کشور با استفاده از روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.30495/jest.2022.58358.5280

کاظم سعادت؛ غلامرضا معمارزاده؛ سید مهدی الوانی؛ فرج الله رهنورد


تبیین تاثیر پراکنده رویی شهری بر تغییر کاربری زمین با تاکید بر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه 4 مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.54461.5130

نازیما نادرپور؛ ساناز سعیدی مفرد


ارزیابی طرح های بازافرینی و بررسی میزان اثرگذاری آنها دردستیابی به توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: طرح های بازافرینی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.63777.5533

علی حسین زاده؛ مریم فراهانی؛ سعید مطهری


آسیب‌شناسی قابلیت پایدار عملکرد منابع انسانی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/jest.2021.61558.5426

مجید آرین زادگان؛ رضا نجف بیگی؛ نازنین پیله وری


درک قابلیت اثرگذاری سمن‌ها در توسعه پایدار محیط‌زیستی استان مرکزی به شیوه پژوهش زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.30495/jest.2022.64740.5581

رویا حسن زاده؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنایی


بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30495/jest.2023.16973.2558

مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان


سنجش تأثیر اراضی رها شده در ناپایداری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.30495/jest.2023.75260.5915

مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان


ارزیابی پایداری مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد

دوره 24، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 109-122

10.30495/jest.2023.66832.5660

الهه لشگری؛ علیرضا شیروانی؛ محمدرضا دلوی


ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران

دوره 24، شماره 7، مهر 1401، صفحه 109-126

10.30495/jest.2022.56895.5226

افشین شریفی؛ شهاب بهرامی؛ حسن صفی خانی


آینده پژوهی توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران با استفاده از روش MIC-MAC و SSM

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 153-167

10.22034/jest.2018.38423.4402

غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی


تحلیل فضایی الگوی توسعه متوازن شهری با رویکرد عدالت فضایی (موردمطالعه شهر آمل)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 277-289

10.30495/jest.2022.61987.5448

اسماعیل علی اکبری؛ نفیسه مرصوصی؛ اسداله دیوسالار؛ مریم کمری


تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی دوره اول ابتدایی براساس مولفه‌های آموزش پایداری با تکنیک آنتروپی شانون

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 107-118

10.30495/jest.2022.57742.5252

سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ محمدرضا سرمدی؛ الهه امینی فر؛ سید محمد شبیری