موضوعات = امنیت غذایی
مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای

دوره 25، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 49-61

10.22034/jest.2019.40991.4515

ریحانه دهقان؛ علی اکبر کریمیان؛ سمیه قاسمی؛ ملیحه امینی


مدلِ کیفی/تعاملی (IQA) مضامینِ ادراک مبتنی بر کامیابی فراخود در حمایت از محصولات سبز: مطالعه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه مواد غذایی

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 109-124

10.30495/jest.2021.57455.5242

مجید صبوری؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ محمدرضا عبدلی؛ یعقوب علوی متین؛ مهدی زینالی


اثر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و عملکرد بخش کشاورزی استان مازندران

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 93-104

10.22034/jest.2019.7770.1642

علیرضا کیخا؛ احمد خانلری؛ احمد علی کیخا؛ محمود صبوحی