موضوعات = اکوسیستم ها
ارزیابی تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی و وضعیت تروفی تالاب بین المللی انزلی بر اساس شاخص کارلسون (TSI )

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 261-276

10.30495/jest.2021.49362.4923

رباب احمد زاده؛ محمد دهدار درگاهی؛ نعمت ا... خراسانی؛ فروغ فرساد؛ محمد رضا رحیمی بشر


ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 81-91

10.22034/jest.2018.12900.2136

فرزانه بهراد؛ مهرداد هادی پور؛ مرتضی نادری؛ آزاده کاظمی