موضوعات = مدیریت سواحل
تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: بندر گز)

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 123-135

10.22034/jest.2019.24501.3351

کرامت اله زیاری؛ محمدرضا رضوانی؛ سجاد فردوسی


پویایی جمعیت ماهی بیاح (Liza abu, Heckel, 1843) در تالاب شادگان

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 181-193

10.22034/jest.2019.14552

سیداحمدرضا هاشمی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ احمدرضا جبله