پیش بینی میزان غلظت آلاینده های هوای تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد و پیش بینی غلظت گازهای آلاینده هوا به کار رفته است.با توجه به خطر آلودگی هوا در شهر تهران و ایجاد مشکلات زیست محیطی و بیماری های خطرناک تنفسی و پوستی به ویژه برای کودکان و سالمندان و نیاز شدید به کنترل آن ، این تحقیق در جهت برنامه ریزی و کنترل این مشکل در تهران و همچنین شهرهای بزرگ دیگر انجام گرفته است. برای این منظور از آمار غلظت گازهای آلاینده هوای ثبت شده توسط حسگر های (سنسور) نصب شده در ایستگاه بازار در سال های 1381 تا 1386 استفاده شده است(گاز NOX). از مدل اتو رگرسیو و سری های زمانی جهت تعیین ورودی های شبکه عصبی استفاده شده و بر اساس این مدل غلظت گاز در زمان جاری به غلظت گازهای 7 روز گذشته وابسته است.بنابراین ورودی های شبکه عصبی غلظت گاز در 7 روز گذشته و خروجی آن که در واقع پیش بینی شبکه عصبی می باشد، غلظت گاز در زمان جاری می باشد.سپس با استفاده از نرم افزار مطلب 7، مدل شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده و این پیش بینی انجام گرفته است. همچنین این پیش­بینی با استفاده از رگرسیون غیر خطی نیز انجام گرفته و در پایان نتایج مدل ثبت گردیده و خطای جذر میانگین مربعات مدل شبکه عصبی با معادلات رگرسیون مقایسه شده است و مشاهده می شود که خطای مدل شبکه عصبی کمتر از روش رگرسیون است.مدل های ارایه شده توانایی چشم گیری در پیش بینی میزان آلودگی هوای تهران را دارند.

کلیدواژه‌ها