بررسی اثر ارتفاع، اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی صافی های شنی نوع تند در حذف کدورت و باکتری های گروه کلی فرم در تصفیه خانه های آب تهران (مطالعه موردی: پایلوت تصفیه خانه آب شماره یک تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور، تهران، ایران.

5 *-(مسئول مکاتبات): دانش آموخته دکتری گروه شیمی، دانشکده شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

6 - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تامین آب قابل شرب، با کیفیت مناسب یکی از اهداف اصلی تصفیه­خانه­های آب می­باشد. فیلتراسیون فرآیندی­است که بیش­ترین سهم کیفی را در عملیات تصفیه آب و حدود 20 درصد از هزینه تصفیه­خانه را به خود اختصاص می­دهد. اصلی­ترین شاخصی که تاکنون برای بررسی کارایی صافی­ها مورد استفاده قرار گرفته است، کدورت آب خروجی می­باشد.
روش بررسی: در این بررسی اثر ارتفاع مختلف بسترصافی(Cm90-70-50-20)، اندازه مؤثر(1- 75.0) و ضریب یکنواختی(5.1-1) صافی­های شنی نوع تند در حذف کدورت و باکتری­های گروه کلی­فرم از کانال ورودی به مدت 4 ماه از خرداد ماه سال 1389 مطابق روش­های استاندارد آنالیز آب از پایلوت موجود و مستقر در کنار کانال آب ورودی نمونه­برداری و نمونه­ها بلافاصله در آزمایشگاه­های تصفیه­خانه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها:  نتایج حاصل از بستر درشت دانه بیان­گر بیش­ترین راندمان حذف کدورت، 58.83% که مربوط به کدورت  NTU5 و ارتفاع بسترCm 90می­باشد. کم­ترین راندمان حذف کدورت 25.29% که مربوط به کدورتNTU 10 و ارتفاع بستر Cm20 می باشد. بیش­ترین راندمان حذف کلی­فرم 92.87% که مربوط به کدورت NTU2 و ارتفاع بسترCm 90 می­باشد. کم­ترین راندمان حذف کلی­فرم در درشت دانه 38% که مربوط به کدورت NTU10 و ارتفاع بسترCm 20 می باشد. ارتفاع موثر در درشت دانه در حذف کدورت و کلی­فرم مربوط بهCm 90 می­باشد. بیش­ترین زمان کارکرد صافی در بستر درشت دانه 35 ساعت، و مربوط به کدورت NTU2 و کم­ترین زمان کارکرد صافی در بستر درشت دانه 23 ساعت، مربوط به کدورت NTU10 می­باشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از بستر ریزدانه شامل، بیش­ترین راندمان حذف کدورت 93% که مربوط به کدورت NTU2 و ارتفاع بستر Cm90، کم­ترین راندمان حذف کدورت 9.54% که مربوط به کدورت NTU 7و ارتفاع بسترCm 50 می­باشد. بیش­­ترین راندمان حذف کلی­فرم 92/91% که مربوط به کدورت NTU 2 و ارتفاع بستر Cm90 و کم­ترین راندمان حذف کلی­فرم 45% که مربوط به کدورت NTU10 و ارتفاع بستر Cm20 می­باشد. ارتفاع موثر در حذف کدورت و کلی­فرم مربوط به ارتفاع Cm90 می­باشد. بنابراین آنچه از نتایج فوق مسلم است، راندمان هر دو بستر به کدورت خروجی و عملکرد واحد قبلی فرآیند(زلال سازی) ارتباط مستقیم دارد. بیش­ترین زمان کارکرد صافی در بستر ریز دانه 28 ساعت، و مربوط به کدورت NTU2 می باشد. کم­ترین زمان کارکرد صافی در بستر ریزدانه 14 ساعت، مربوط به کدورت NTU 10 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهنوزدهم، ویژه نامه شماره 4، بهار96

 

بررسی اثر ارتفاع، اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی صافی های شنی نوع تند در حذف کدورت و باکتری های گروه کلی فرم در تصفیه خانه های آب تهران

(مطالعه موردی: پایلوت تصفیه خانه آب شماره یک تهران)

 

محمد بزرگمهر[1]

علی ترابیان[2]

امیرحسام حسنی[3]

 ملیحه علینقی[4]

 نوشین اصول دینی[5] *

Osouleddini.n@gmail.com

 محمدعبداله زاده[6]

 

تاریخ دریافت:17/6/92

تاریخ پذیرش: 11/6/93

 

چکیده

زمینه و هدف: تامین آب قابل شرب، با کیفیت مناسب یکی از اهداف اصلی تصفیه­خانه­های آب می­باشد. فیلتراسیون فرآیندی­است که بیش­ترین سهم کیفی را در عملیات تصفیه آب و حدود 20 درصد از هزینه تصفیه­خانه را به خود اختصاص می­دهد. اصلی­ترین شاخصی که تاکنون برای بررسی کارایی صافی­ها مورد استفاده قرار گرفته است، کدورت آب خروجی می­باشد.

روش بررسی: در این بررسی اثر ارتفاع مختلف بسترصافی(Cm90-70-50-20)، اندازه مؤثر(1- 75.0) و ضریب یکنواختی(5.1-1) صافی­های شنی نوع تند در حذف کدورت و باکتری­های گروه کلی­فرم از کانال ورودی به مدت 4 ماه از خرداد ماه سال 1389 مطابق روش­های استاندارد آنالیز آب از پایلوت موجود و مستقر در کنار کانال آب ورودی نمونه­برداری و نمونه­ها بلافاصله در آزمایشگاه­های تصفیه­خانه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته ها:  نتایج حاصل از بستر درشت دانه بیان­گر بیش­ترین راندمان حذف کدورت، 58.83% که مربوط به کدورت  NTU5 و ارتفاع بسترCm 90می­باشد. کم­ترین راندمان حذف کدورت 25.29% که مربوط به کدورتNTU 10 و ارتفاع بستر Cm20 می باشد. بیش­ترین راندمان حذف کلی­فرم 92.87% که مربوط به کدورت NTU2 و ارتفاع بسترCm 90 می­باشد. کم­ترین راندمان حذف کلی­فرم در درشت دانه 38% که مربوط به کدورت NTU10 و ارتفاع بسترCm 20 می باشد. ارتفاع موثر در درشت دانه در حذف کدورت و کلی­فرم مربوط بهCm 90 می­باشد. بیش­ترین زمان کارکرد صافی در بستر درشت دانه 35 ساعت، و مربوط به کدورت NTU2 و کم­ترین زمان کارکرد صافی در بستر درشت دانه 23 ساعت، مربوط به کدورت NTU10 می­باشد.

بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از بستر ریزدانه شامل، بیش­ترین راندمان حذف کدورت 93% که مربوط به کدورت NTU2 و ارتفاع بستر Cm90، کم­ترین راندمان حذف کدورت 9.54% که مربوط به کدورت NTU 7و ارتفاع بسترCm 50 می­باشد. بیش­­ترین راندمان حذف کلی­فرم 92/91% که مربوط به کدورت NTU 2 و ارتفاع بستر Cm90 و کم­ترین راندمان حذف کلی­فرم 45% که مربوط به کدورت NTU10 و ارتفاع بستر Cm20 می­باشد. ارتفاع موثر در حذف کدورت و کلی­فرم مربوط به ارتفاع Cm90 می­باشد. بنابراین آنچه از نتایج فوق مسلم است، راندمان هر دو بستر به کدورت خروجی و عملکرد واحد قبلی فرآیند(زلال سازی) ارتباط مستقیم دارد. بیش­ترین زمان کارکرد صافی در بستر ریز دانه 28 ساعت، و مربوط به کدورت NTU2 می باشد. کم­ترین زمان کارکرد صافی در بستر ریزدانه 14 ساعت، مربوط به کدورت NTU 10 می­باشد.

واژه های کلیدی: کدورت، عوامل باکتریایی، تصفیه­خانه آب، فیلتراسیون، صافی شنی نوع تند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 19, Special No.4, Spring 2017

 

 

 

 

 


Investigating the effects of height, effective size and uniformity coefficient of rapid sand filters on removal of turbidity and coliform bacteria in water treatment plants of Tehran

 

Mohammad Bozorgmehr [7]

Ali Torabian [8]

Amir Hesam Hasani [9]

Malihe Alinagi [10]

Noushin Osouleddini [11]*

Osouleddini.n@gmail.com

Mohammad Abdollahzadeh [12]

 

Abstract

Background and objective: Drinking water supply with proper quality is one of the main goals of water treatment plants. Filtration is a process which has the largest share of quality making in water treatment plants and about 20% of the cost is allocated to this process. The main indicator used for filters efficiency is water turbidity at outlet.

Methods: In this research, the effect of various heights (20-50-70-90 cm), effective sizes (0.75-1) and uniform coefficients (1-1.5) sand filter’s packing on turbidity removal and coliforms has been studied for four months from May 2010. Sampling was performed according to standard procedures and the samples were analyzed immediately in Tehran Islamic Azad University of Science Research laboratories and water treatment plant laboratory.

Finding: Results of coarse packing filter show the maximum efficiency of turbidity reduction was 83.58% for turbidity of 5 NTU and packing height of 90cm. The minimum turbidity reduction was 29.25% for turbidity of 10 NTU and packing height of 20cm. The maximum coliform reduction was about 87.92% for turbidity of 2 NTU and packing height of 90cm and the minimum coliform reduction was about 38% for turbidity of 10 NTU and packing height of 20cm. The effective height which causes maximum turbidity and coliform reduction is 90cm. The longest operation time in the context of a coarse bed was 35 hours in turbidity of 2 NTU and the shortest operation time in the context of a coarse strainer was 23 hours in turbidity of 10 NTU.

Conclusion: Results of fine packing filter show the maximumefficiency of turbidity reduction which was 93% for turbidity of 2 NTU and packing height of 90cm. The minimum turbidity reduction was 54.9% for turbidity of 7 NTU and packing height of 50cm. The maximum coliform reduction was about 91.92% for turbidity of 2 NTU and packing height of 90cm and the minimum coliform reduction was about 45% for turbidity of 10 NTU and packing height of 20cm. The effective height which causes maximum turbidity and coliform reduction is 90cm. According to the results, efficiency of the fine bed and coarse bed filter directly depends on outlet turbidity and operation of previous unit (sedimentation). The maximum and minimum operation times in fine bed were about 28 hours (NTU=2) and 14 hours (NTU=10) respectively.

Keywords: Turbidity, bacteria, water treatment, filtration, rapid sand filter.

 

 مقدمه


بیش از یک قرن است از فیلتراسیون به عنوان مرحله نهایی تصفیه آب استفاده می­شود. فیلتراسیون یک فرآیندی­است که در حذف ذرات معلق و آلودگی­های بیولوژیکی که در برابر ضدعفونی کردن آب مقاومند، مؤثر می­باشد.­­در این تحقیق در راستای بهینه کردن اندازه موثر و ضریب یکنواختی بستر فیلترها در راستای افزایش راندمان حذف عوامل فیزیکی آب و باکتریایی نظیر اشریشیاکلی در دو بستر فیلتر با اندازه موثر و ضریب یکنواختی متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. با تغییر در ارتفاع بستر، اندازه موثر و ضریب یکنواختی بستر فیلتر­های شنی می توان کیفیت آب تولیدی را از نقطه نظر کدورت و مقدار آلودگی میکروبی بهبود بخشید ولی این موضوع گاهاً سبب افزایش افت­فشار فیلتر و کاهش نرخ فیلتراسیون می­گردد. بنابر این تعیین نقطه کارکرد مناسب از نظر ارتفاع، اندازه موثر و ضریب یکنواختی بستر فیلتر­های شنی از نکات مهم و ضروری در عملکرد این فیلتر­ها و کیفیت آب خروجی خواهد بود. هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتفاع موثر اندازه موثر و ضریب یکنواختی بستر­­­های قدیمی و مقایسه آن با بستر­های جدید از نظر مدت زمان کارکرد، میزان افت فشار بستر، اندازه موثر و ضریب یکنواختی بسترهای جدید در حذف کدورت و پارامترهای بیولوژیکی می­باشد. کدورت در واقع جزء خواص ظاهری آب محسوب می­شود، اما می­تواند ناشی از مواد معلق و مواد کلوئیدی و در برگیرنده انواع باکتری­ها، ویروس­ها و عوامل انگلی باشد.

عمق بستر فیلتر تابعی از اندازه مدیا (L/de) است و در حالت کلی برای بسترهای شنی معمولی تک لایه و دو لایه از رابطه  پیروی می­کند. کهL  عمق بستر فیلتر به(mm) و de اندازه موثر مدیا فیلتر (mm) می­باشد. نکته ای که حایز اهمیت می­باشد این­است که وقتی اندازه مدیا از 5.1 میلی متر تجاوز کند، فاصله بین دانه­های فیلتر در مقایسه با بستر فیلترهای منظم خیلی بزرگ­تر خواهد بود. وقتی قطر دو برابر می­شود، فضاهای خالی سه برابر می­شوند. بنابراین، تنها زمانی می باید از رابطه استفاده کرد که مدیا بزرگ­تر از 5.1 میلی­متر باشد و آرایش واقعی آن باید بر اساس پایلوت تعیین شود. همچنین بسیار توصیه می­شود که در کف بستر تک لایه عمیق درشت دانه از یک لایه شنی استفاده شود.

در حال حاضر بر اساس رابطه  با کاهش اندازه موثر ماسه نسبت به پر کردن بستر فیلتر با همان ارتفاع طراحی شده بستر قدیمی اقدام شده است که با روابط حاکم بر فیلتراسیون مغایرت دارد بنابراین برای تعیین ارتفاع موثر بستر جدید نیاز به انجام مطالعات پایلوت و همچنین تعیین ارتفاع موثر و          در صورت امکان تعیین ضریب یکنواختی موثر و مطلوب می­باشد.

نمونه برداری و نگهداری

نمونه برداری از عمق­های مختلف 20، 50، 70، 90 سانتی­متری از سطح بستر فیلتر توسط شیرهای نمونه برداری تعبیه شده در عمقهای مختلف پایلوت صورت پذیرفت. نمونه ها بلافاصله مورد آزمایش و آنالیز شیمی­فیزیک، باکتریایی و بیولوژی قرار گرفت. مطابق با روش‌های کتاب استاندارد متد آنالیز آب و فاضلاب ویرایش 21 سال 2005 نمونه­برداری و در آزمایشگاه شیمی­فیزیک و میکروبیولوژی تصفیه‌خانه و آزمایشگاه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران با رعایت قانون نمونه­برداری"نمونه جزیی از کل باشد" مورد آزمایش قرار­گرفت. اصول نمونه‌برداری(ظروف، حجم نمونه، نگهداری و زمان ماند) طبق جدول I : 1060 کتاب استاندارد متد و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا U.S.EPA انجام شد.

روش بررسی

روش تحقیق در مطالعات حاضر مبتنی بر انجام و          بررسی­های آزمایشگاهی با استفاده از پایلوت با مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است.

طرح اولیه پایلوت تصفیه خانه جلالیه در سال 1384 توسط شرکت P2m Berlin به عنوان مشاور ساخته و در تصفیه خانه شماره یک در کنار کانال ورودی آب خام نصب گردید، که مشخصات آن مختصرا  به شرح ذیل می­باشد(شکل یک).

دبی ورودی به پایلوت h/3m 2- 5.0 که به صورت ثقلی وارد مخزن شده و به کمک یک پمپ با ظرفیت h/3m 5- 0 از طرق لوله­ای به قطر 20 میلی­متر که بر سر راه آن یک روتامتر با ظرفیت h/3m 4- 0 قرار گرفته است تنظیم، و سپس به واحد اختلاط سریع پمپاژ می­شود. حجم کل مخزن اختلاط سریع 3m  25/0 با بافل­هایی که برای جلوگیری از جریانهای میان­بر در نظر گرفته شده می­باشد که در دبی h/3m 2/1 زمان ماند در آن معادل 5/12دقیقه می­باشد.

مواد شیمیایی با استفاده از دوزینگ پمپ به داخل مخزن اختلاط تزریق می­گردد­(کلروفریک در دبی h/l 5.0-10 و هد  2 بار). پس از انجام عملیات اختلاط در دور مشخص آب وارد مخزن لخته­سازی­ و­ ته­نشینی می­شود. حجم مخزن 3m 2.1 می­باشد که دارای یک مخزن به قطر 5.0 متر با سریزهایی جهت جمع آوری آب زلال شده با عرض 5 سانتی­متر می­باشد. تقسیم جریان توسط یک لوله در محیط مخزن، که محل اتصال مخروط و استوانه به صورت یکنواخت با قطر 50 میلی­متر و زمان ماند یک ساعت که در مجموع برای لخته­سازی و ته نشینی در نظر گرفته شده است انجام می­گردد. بخش پایانی پایلوت، صافی می­باشد که متشکل از استوانه­ای به قطر 5.0 متر که ارتفاع آن از لبه مخزن تا کف سرریز 265 سانتی­متر می­باشد. در کف مخزن نیز تعداد 13 عدد نازل قرار داده شده است. ارتفاع ماسه سیلیسی در صافی 90 سانتی­متر و ارتفاع شن ساپورت نیز 10 سانتی­متر می­باشد. در طول استوانه نیز تعداد 4 نقطه به منظور نمونه­برداری قرار دارد.

 

                

 

 

شکل 1- پایلوت مورد استفاده شده در تحقیق

Figure 1- Pilot used in the research

 

نمودار 1- کارکرد فیلتر در عمق­های مختلف برای بستر ریزدانه و کدورت آب خام ورودی NTU2

Chart 1- Filter function at different depths for Fine grains bed and Turbidity of inlet WTP 2 NTU

 

 

نمودار 2- کاهش باکتریهای کلی­فرم در عمق­های مختلف برای بستر ریزدانه و کدورت آب خام ورودی NTU 2

Chart 2- Reduction of coliform bacteria at different depths for Fine grains bed and Turbidity of inlet WTP 2 NTU

 

 

نمودار 3- کارکرد فیلتر در عمق­های مختلف برای بستر ریزدانه و کدورت آب خام ورودی NTU 5

Chart 3- Filter function at different depths for Fine grains bed and turbidity of inlet WTP 5 NTU

 

نمودار 4- کارکرد فیلتر در عمق­های مختلف برای بستر ریزدانه و کدورت آب خام ورودی NTU 7

Chart 4- Filter function at different depths for Fine grains bed and turbidity of inlet WTP 7 NTU

 

 

 

 

 نمودار 5- کارکرد فیلتر در عمق­های مختلف برای بستر ریزدانه و کدورت آب خام ورودی NTU10

Chart5- Filter function at different depths for Fine grains and turbidity of inlet WTP 10 NTU

 

 

نمودار 6- کاهش باکتریهای کلی­فرم در عمق­های مختلف برای بستر ریزدانه و کدورت آب خام ورودی NTU 10

Chart 6- Reduction of coliform bacteria at different depths for Fine grains and turbidity of inlet WTP 10 NTU

 

نمودار 7- کارکرد فیلتر در عمق­های مختلف برای بستر درشت دانه و کدورت آب خام ورودی NTU 2

Chart 7- Filter function at different depths for coarsegrainand turbidity of inlet WTP 2 NTU

 

 

نمودار 8- کارکرد فیلتر در عمق­های مختلف برای بستر درشت دانه و کدورت آب خام ورودی NTU 2

Chart 8- Reduction of coliform bacteria at different depths for coarse grain bed and Turbidity of inlet WTP 2 NTU

 

 

نمودار 9- کارکرد فیلتر در عمق­های مختلف برای بستر درشت دانه و کدورت آب خام ورودی NTU 5

Chart 9- Filter function at different depths for coarsegrain and turbidity of inlet WTP 5 NTU

 

نمودار 10- کاهش کلی­فرم در عمق­های مختلف برای بستر درشت دانه و کدورت آب خام ورودیNTU 7

Chart10- Reduction of coliform bacteria at different depths for coarse grain bed and Turbidity of inlet WTP 7 NTU

 

 

نمودار 11- کارکرد فیلتر در عمق­های مختلف برای بستر درشت دانه و کدورت آب خام ورودی NTU 10

Chart 11-Filter function at different depths for coarsegrain and turbidity of inlet WTP 10 NTU

 

 

نمودار 12- کاهش کلی­فرم در عمق­های مختلف برای بستر درشت دانه و کدورت آب خام ورودیNTU 10

Chart12- Reduction of coliform bacteria at different depths for coarse grain bed and Turbidity of inlet WTP 10 NTU


 

 

بحث و نتیجه گیری

 

بررسی نتایج و نمودارها نشان می­دهد که با افزایش کدورت آب خام، راندمان حذف کدورت در هر دو بستر کاهش می­یابد. نسبت راندمان حذف در بستر ریزدانه به درشت دانه82/52% افزایش نشان می­دهد. با افزایش کدورت آب خام، راندمان حذف باکتری کلی­فرم56/15% افزایش نشان می­دهد. بیش­ترین راندمان حذف کدورت در بستر ریزدانه 93% که مربوط به کدورت NTU 2 و ارتفاع بستر90 سانتی­متر می باشد. کم­ترین راندمان حذف کدورت در بستر ریزدانه9/54 %، مربوط به کدورت­NTU 7 و ارتفاع بستر50 سانتی­متر می­باشد.بیش­ترین راندمان حذف کلی­فرم در ریز دانه92/91%  مربوط به کدورت NTU2 و ارتفاع بستر90 سانتی­متر می­باشد. کم­ترین راندمان حذف کلی­فرم در ریز دانه 45% که مربوط به کدورت      NTU 10 و ارتفاع بستر 20 سانتی­متر می­باشد. ارتفاع موثر در ریزدانه در حذف کدورت و کلی­فرم، مربوط به ارتفاع90 سانتی­متر می­باشد. بنابراین آنچه از نتایج فوق مسلم است، راندمان هر دو بستر به کدورت ورودی و عملکرد واحد قبلی فرایند (زلال سازی) ارتباط مستقیم دارد. بیش­ترین زمان کارکرد صافی در بستر درشت دانــه 35 ساعت، مربوط به کــدورت ­­NTU2 می­باشد. کم­ترین زمان کارکرد صافی در بستر درشت دانه 23 ساعت، مربوط به کدورت NTU 10 می­باشد. بیش­ترین زمان کارکرد صافی در بستر ریز دانه 28 ساعت، مربوط به کدورت NTU 2 می­باشد. کم­ترین زمان کارکرد صافی در بستر ریز دانه 14 ساعت، مربوط به کدورت NTU10 می­باشد. در پایان لازم به توضیح می­باشد، با کاهش مدت زمان کارکرد فیلتر، حجم پساب تولیدی حاصل از شستشوی فیلتر افزایش یافته و به تناسب آن هزینه­های بهره­برداری نظیر مصرف انرژی، استهلاک پمپ­ها، دمنده­ها افزایش خواهد یافت. فلذا با بررسی کیفی و استانداردهای جهانی موجود و به دنبال آن استاندارد ملی هر جامعه می­بایست نسبت به طراحی اندازه موثر و ضریب یکنواختی بستر صافی­ها اقدام نمود. لذا برابر نتایج حاصل شده از این تحقیق می­توان بیان نمود که با استفاده از قانون اقتصاد مهندسی و محاسبات دقیق کلیه جنبه­ها، بتوان به نقطه کارا و موثری دست پیدا کرد.

تشکر و قدردانی

از مشاور محترم وزیر و مدیر عامل محترم شرکت مهندسی آبفای­کشور که حمایت های لازم را در این راستا مبذول داشتند نهایت تقدیر و تشکر بعمل می‌آید.

منابع

1-      Standard methods for the examination   of water and wastewater (2005) 21 St Edition.

2-      American Water Works Association” Filter Troubleshooting and Design Hand-book ”2005

3-      Edwald. J. K; Tobiason. J. E, 1999, "Enhaced­­ Coagulation: Us Requirements and A Broader View ", J.Wat. Sci. Tech, Vol. 40, No.9, PP.63-70.

4-      U. S .Environmental Protection Agency Ground Water and Drinking Water, 2002,”Current Drinking Water Standards “.

5-      Available from: http://www. epa.gav/safewater/mdbp.html

6-      Tseng.T:Edward.M, 1999,”Predicting Full-scale TOC Removal:, j,AWWA,Vol,91,No, 4,PP,159-170.

 

 

 

 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2- استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- دانشیار گروه مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور، تهران، ایران.

5*-(مسئول مکاتبات): دانش آموخته دکتری گروه شیمی، دانشکده شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

6- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، تهران، ایران.

[7]- MSc Graduate of Environmental Engineering, Water and Wastewater, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran - Iran

[8]-  Professor of Department of Environmental Engineering, Faculty of Environmen, Tehran University, Tehran, Iran

[9]- Associate Professor Department of Environmental Engineering, Faculty of Environmen, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran - Iran

[10]- MSc Graduate Civil Engineering,Water and Waste Water, Utilities industry of Abbaspoor University, Tehran, Iran

5- PhD Graduate Department of Chemistry, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran. *(Corresponding author)

6- MSc Graduate of Environmental Engineering-Water and Wastewater, The company supplies and water purification and sewage,  Tehran, Iran

1-      Standard methods for the examination   of water and wastewater (2005) 21 St Edition.
2-      American Water Works Association” Filter Troubleshooting and Design Hand-book ”2005
3-      Edwald. J. K; Tobiason. J. E, 1999, "Enhaced­­ Coagulation: Us Requirements and A Broader View ", J.Wat. Sci. Tech, Vol. 40, No.9, PP.63-70.
4-      U. S .Environmental Protection Agency Ground Water and Drinking Water, 2002,”Current Drinking Water Standards “.
5-      Available from: http://www. epa.gav/safewater/mdbp.html
Tseng.T:Edward.M, 1999,”Predicting Full-scale TOC Removal:, j,AWWA,Vol,91,No, 4,PP,159-170.