جذب سطحی یون های سرب از محلول‌های آبی با استفاده از ژل نانو فیبر سلولز باکتریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 1- دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: فلزات سنگین از جمله سرب به علت سمیت ،پایداری و عدم قابلیت تجزیه بیولوژیکی سبب اثرات مضر فراوانی بر موجودات زنده و محیط زیست می شود. روش های مختلفی جهت حذف فلزات سنگین وجود دارد که یکی از بهترین روش ها جذب سطحی است. هدف از این پژوهش استفاده از ژل نانو فیبرهای سلولزی باکتریایی جهت حذف یون های فلز سنگین سرب از محلول های آبی بود.
مواد و روش‌ها: ابتدا ژل نانو فیبرهای سلولزی باکتریایی به عنوان بیو مواد طبیعی که دارای طول کم و قطر زیاد است، تهیه شد.. در این مطالعه پارامترهایی از جمله تأثیر pH، دما، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت در سیستم ناپیوسته و با سه بار تکرار بررسی گردید.. جهت بررسی مکانیسم جذب سطحی از مدل‌های ایزوترمی فروندلیچ و لانگمویر و پارامترهای سینتیکی استفاده شد. نرم‌افزار Excelبرای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که حداکثر جذب سرب در ژل نانو فیبرهای سلولزی باکتریایی در 5pH= ، زمان 50 دقیقه و دمای 25 درجه سانتی‌گراد صورت می پذیرد. ظرفیت جذب بسیار بالا بوده است که بیانگر این است جذب در شرایط مناسب انجام شده است. مطالعات سیستم ناپیوسته ایزوترم نشان داد که جذب ازمدل فروندلیچ پیروی می کندو سینتیک جذب از معادله شبه مرتبه دوم تبعیت داشت.
نتیجه‌گیری: بنابراین بر اساس یافته‌های این مطالعه چنین می‌توان گفت که ژل نانو فیبرهای سلولزی باکتریایی می‌تواند به عنوان یک جاذب مناسب ، ارزان و دوستدار محیط زیست جهت حذف فلزات سنگین از محلول های آبی به ویژه از فاضلاب صنایع استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات