مدل‌سازی تخریب جنگل با‌ استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: روستای اولادقباد، شهرستان کوهدشت)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جنگلداری؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبعیی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه لرستان

3 3. استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 استادیار موسسه جغرافیا، دانشگاه وورزبورگ آلمان

5 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه لرستان

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با‌ هدف تعیین سطح تخریب جنگل، طی دوره زمانی 1372 تا 1392 و امکان مدل‌سازی تغییرات گستره جنگل و ارتباط آن با‌عوامل فیزیوگرافی و برخی عوامل انسانی با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام گرفت.
روش بررسی: بعد از تصحیحات هندسی تصاویر، طبقه‌بندی آن با ‌استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال به دو کلاسه جنگل و غیر جنگل از تصاویر ‌سال‌ 1372 سنجنده TM و 1392 سنجنده OLIبا صحت کلی برای هر سال به ترتیب 81/0، 82/0 درصد تهیه‌‌ شد. نقشه تغییرات گستره جنگل از تقاطع دو نقشه حاصل به دست آمد.
یافته ها: نتایج‌ نشان داد که در طول 20 سال حدود 528 هکتار و به میزان 8/9 درصد از سطح جنگل‌های منطقه کاهش یافته ‌است. در مدلسازی، نقشه تغییرات متغییر وابسته و متغیرهای توپوگرافی شیب، ارتفاع از سطح دریا و متغیرهای انسانی فاصله از جاده و روستا به عنوان متغییر مستقل وارد مدل ‌شدند. نتایج مدل‌سازی رگرسیون لجستیک با Pseudo R2 برابر با 22/0 و ضریب ROC برابر با 73/0 نشان دهنده توافق نسبی مدل با‌ نقشه تغییرات گستره جنگل است.
نتیجه گیری: متغیرهای فاصله از روستا، ارتفاع از سطح دریا و شیب با‌ مقدار تخریب رابطه عکس دارند. اما با ‌افزایش فاصله از جاده در این منطقه مقدار تخریب افزایش می‌یابد. از آن جایی که فاکتور جمعیت در روند تخریب جنگل تأثیر مهمی دارد، توصیه می‌شود در مدل‌سازی تخریب استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات