ارزیابی میزان اثربخشی معاینه فنی بر بهبود عملکرد خودرو و کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانش‌گاه تربیت مدرس، مازندران، نور *(مسوول مکاتبات)

2 مدیر محیط زیست و پروژه ها و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عمده ترین مسائل ترافیکی عضر حاضر، ایمنی و آلایندگی خودروها است. در نتیجه، طراحی و استقرار سیستم کنترل دوره ای خودروها در حوزه ایمنی و محیط زیست، تحت عنوان معاینه فنی خودرو، جایگاهی ویژه در قوانین ترافیکی کشورهای مختلف یافته است. این سیستم، در بر گیرنده مجموعه ای از قوانین، آزمونها و روشهای اجرایی استاندارد برای هر آزمون است.
از آنجایی که منابع متحرک، یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا در کلانشهرها به شمار میروند، این پژوهش به بررسی تأثیر انجام معاینه فنی خودروها بر کیفیت هوای کلانشهر تهران پرداخته است.
روش بررسی: در این پژوهش، داده ها و اطلاعات آزمون خودروهای سبک در مراکز معاینه فنی کلانشهر تهران طی سالهای 93- 1389 مورد بررسی قرار داده شد و مقایسه ای بین آمار مراجعات به مراکز معاینه فنی خودرو و میزان اثربخشی آن بر کیفیت هوا و آلودگی هوای کلانشهر تهران، با استناد به داده های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران به عمل آمد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان میدهد که در بازه زمانی 93-1389، به طور متوسط 13/41 درصد مردودی خودوها در آزمون معاینه فنی، ناشی از شدت آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز بوده است. از سوی دیگر، افزایش دوره معافیت قانونی خودروهای غیرمشمول (نو) از 2 به 5 سال، میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی خودرو را 32 درصد کاهش داده است. برطبق بررسیهای آماری، انجام معاینه فنی در کمتر از 2 سال، متناسب با عمر مفید کاتالیست بوده و در نتیجه، با کاهش مقدار گازهای خروجی از اگزوز خودروها، بر بهبود کیفیت هوای شهر تأثیر فزاینده ای دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات