بررسی اثرات متقابل بین حمل ونقل شهری(مترو،بی آرتی)وتراکم شهری برمبنای شاخصهای زمین ومسکن بااستفاده ازGIS(نمونه موردی:منطقه8تهران)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی-واحدعلوم وتحقیقات

2 عضو هیات علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزادواحدعلوم وتحقیقات

چکیده

چکیده
پراکندگی کاربریهای متنوع شهری وشدت فشردگی آنهادرسطح وارتفاع(تراکم) تعیین کننده چگونگی تأمین نیازهای شهروندان میباشد، چراکه برای استفاده ازامکانات شهرناگزیرند به سوی این کاربریهاحرکت نمایند. متروو بی آرتی دوسیستم حمل ونقل عمومی انبوه بر باکمترین تداخل ترافیکی هستند که وظیفه انتقال شهروندان به این نقاط رابر عهده دارندودرعین حال اجرای زیرساختهای آنهاهزینه ای به مراتب بیشتراز سیستمهای دیگر حمل ونقل به شهرتحمیل مینماید. ازآنجاکه هرچه فشردگی کاربریها درشهربیشترباشدنیازبه سیستم حمل و نقل مؤثرتری احساس میشودوبالعکس هرچه سیستم حمل ونقل کاراترباشدرشدسکونت و فعالیت پیرامون این سیستم بیشتر خواهد شد،لذااین دومقوله بایدبصورت هماهنگ موردمطالعه ،طراحی واجرا قرارگیرند.
برای شناسایی دقیقتررابطه موجودبین سیستم حمل ونقل عمومی (مترووبی آرتی) وتراکم کاربری های مختلف مطالعه موردی درمحله تهرانپارس منطقه8تهران که هردوسیستم به آن خدمات میدهند، انجام شد وباتوجه به ماهیت مکانی آن ازسامانه اطلاعات مکانی ونرم افزارArc GIS درآن استفاده شده است.153 بلوک شهری واقع دراین محله بوسیله ابزارOLSدرنرم افزار ARC GIS با سطح معناداری 0.05 مورد تحلیل آماری قرارگرفت،درتحلیل هر متغیر وابسته، اختلاف طی دوره اجرای سیستم و اختلاف بین بلوکهای واجد و فاقددسترسی به سیستم، روش مورد استفاده در این تحقیق است.(Diff-Diff)
نتیجه نهایی مطالعه افزایش نرخ سالانه تراکم مسکونی ،تعدادطبقات وتراکم جمعیت تحت تأثیرسیستم حمل ونقل مترو به ترتیب ، 0.05درصد ،0.072طبقه و0.001 نفربرمترمربع وکاهش شاخص تعدادطبقات بانرخ سالانه 0.05- طبقه درمحدوده نفوذ ایستگاههای بی آرتی رانشان میدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات