بررسی میزان جذب فلز سرب در برگ گونه های درختی(کنار، اکالیپتوس و کنوکارپوس) پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

10.22034/jest.2017.11121

چکیده

زمینه و هدف: افزایش فعالیت‌های صنعتی و پالایشگاهی در منطقه عسلویه منجر به افزایش میزان آلاینده‌های مختلف به خصوص فلز سنگین سرب شده و بخش عمده ای از آن‌ها وارد هوا، منابع آبی و خاک منطقه شده است. در این مطالعه به بررسی میزان جذب عنصر سنگین سرب در پوشش گیاهی غالب بخش‌های مختلف پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی یعنی سه گیاه کنار، اکالیپتوس و کنوکارپوس و خاک پای گیاهان مذکور پرداخته شد.
روش‌بررسی: نمونه‌برداری از 4 ایستگاه در جهت‌های جغرافیایی مختلف در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی و 1 ایستگاه در خارج از پالایشگاه به عنوان ایستگاه شاهد در منطقه حفاظت شده نایبند انجام شد. پس از آماده‌سازی نمونه‌های گیاهی و خاک، هضم گیاهی و هضم خاک صورت گرفت. سپس مطالعات آزمایشگاهی و قرائت میزان جذب با دستگاه جذب اتمی صورت گرفت. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و رسم نمودارها از نرم افزارهای SPSS و EXCEL استفاده گردید.
یافتهها: میانگین مقادیر فلز سرب در همه‌ی نمونه‌های برگی گیاهان شسته نشده در تمامی ایستگاه‌های 5گانه در این تحقیق، برای کنار، اکالیپتوس و کنوکارپوس به ترتیب µg/kg1±100/5892، µg/kg1±050/3753 و µg/kg1±2225 بود. میانگین مقادیر فلز سرب در همه‌ی نمونه‌های خاک گیاهان نیز در تمامی ایستگاه‌های 5گانه، در ایستگاه شماره‌ی 2 دارای کمترین (µg/kg1±11600) و ایستگاه شماره‌ی 3 دارای بیشترین مقدار بود (µg/kg1±704650).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، ضریب تجمع زیستی فلز سرب در گیاهان کنار، اکالیپتوس و کنوکارپوس در تمامی ایستگاه‌های مورد بررسی، کمتر از عدد 1 حاصل شد، بنابراین گیاهان مذکورجهت تثبیت گیاهی مناسب به نظر می‌رسند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات