استفاده از سنجش از دور در ارزیابی و آشکارسازی تغییرات پوشش‌گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده مالهگاله (مله گاله))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 مربی گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، زابل، ایران

چکیده

تکنیک سنجش ازدوربدلیل ویژگی‌های خاص خوددر ارایه سریع و ارزان اطلاعات پایه ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است.سنجش ازدور امروزه در مسائل مهمی مثل ساخت نقشه‌های مناطق وتصمیم‌گیری‌های درست کاربرددارد.درپژوهش حاضرکه ازتصاویر ماهواره‌ای لندست7دارای سنجندهETM+،برای سال2000و2010استفاده و به بررسی تغییرات پوشش گیاهی بدون درنظر گرفتن باغات وزمینهای کشاورزی منطقه حفاظت شده ماله گاله پرداخته شده است.بررسی این تغییرات میتواندنقش مهمی درمدیریت آتی منطقه موردمطالعه داشته باشد.درضمن اینکار،پس از تهیه تصاویرماهواره ای لندستETM+مربوط به فصل بهار برای دوسال2000و2010و انجام تصحیحات هندسی لازم بر روی آنها جهت خارج کردن پارامتر پوشش گیاهی،از نقشه اولیه حاصل ازبارزسازی تصاویروهمچنین باتوجه به درنظر گرفتن نقشه کاربری اراضی منطقه ونقشه طبقه بندی شده حاصل ازشاخصNDVIوباتوجه به درنظر گرفتن پارامتر حداکثر احتمال،نقشه واقعیت زمینی مربوط به دوسال2000و2010 تهیه شد.سپس با انجام روش تفاضل دو تصویر،میزان و چگونگی تغییرات نسبت به هم بررسی گردید.باتوجه به اینکه نقشه‌ تراکم پوشش گیاهی حفاظتی تهیه شده مربوط به سال2000 دارای دقت کلی98/0و ضریب کاپا88/0همچنین نقشه تراکم پوشش گیاهی حفاظتی تهیه شده مربوط به سال2010دارای دقت کلی91/0و ضریب کاپا83/0بوده است،نشان میدهد که تصاویرماهواره ای مجهز به سنجنده ETM+از قابلیت لازم جهت استخراج پوشش گیاهی بخصوص پوشش گیاهی مناطق جنگلی برخوردار بوده وسرانجام نتایج نشان می‌دهد که دربازه زمانی ده ساله تقریبا نزدیک به زمانی که منطقه حفاظت شده ماله گاله در فهرست مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران قرار گرفته است تاسال2010پوشش گیاهی حفاظتی این منطقه افزایش پیدا کرده است.همچنین کمیت تغییرات در سال‌های2000و2010بررسی شد و مشخص گردید که در فاصله10سال،سطح پوشش گیاهی حفاظتی از5/5278هکتار به25/25211هکتارافزایش پیدا کرده وبا روش تفاضل بین نقشه های نهایی،مشخص شدکه ازتراکم پوشش گیاهی منطقه به میزان مساحت17/181هکتار کاسته شده وتراکم آن به میزان مساحت48/3417بدون تغییر بوده و به میزان مساحت59/21739،تراکم پوشش گیاهی رشد داشته است.لازم به ذکراست که مجموع مربعات حاصل از تصحیح هندسی تصاویر به میزان37/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات