انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک زیست محیطی پروژه های ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری: مطالعه موردی پروژه مجتمع ساختمانی صبا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناسی عمران دانشگاه زنجان، زنجان ، ایران

4 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: غالباً اجرای پروژه‌های بزرگ به گونه ای است که عدم اطمینان و ریسک جزء ویژگی‌های ذاتی آن ها می‌باشد. این عدم اطمینان باعث عدم موفقیت چشمگیر اغلب پروژه‌های کشور در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می‏باشد. بیشتر مطالعات پیشین به ارزیابی ریسک های زیست محیطی پرداخته اند به همین دلیل، در این مطالعه یک مساله در قالب یک مدل بهینه سازی برنامه ریزی عدد صحیح خطی برای انتخاب پاسخ‏های ریسک مناسب برای ریسک‏های پروژه با رویکرد زیست محیطی پیشنهاد می‌شود. عدم شناسایی دقیق ریسک های ساخت پروژه های ساخت و ساز علاوه بر افزایش زمان و هزینه نهایی پروژه ها،  خسارات اجتماعی، زیست محیطی و جانی در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حل یک مدل ریاضی برای انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک های زیست محیطی و بهداشت شغلی  بر اساس استاندارد IS0 14001-OHSAS 18001 پروژه های ساخت و ساز است.
روش بررسی: تمامی ریسک های زیست محیطی پروژه شناسایی شده و با استفاده از یک مدل ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری NSGAII  یک روند حل برای به دست آوردن استراتژی مطلوب تر پاسخ به ریسک های زیست محیطی یک پروژه مجتمع ساختمانی با توجه به زمان، هزینه و کیفیت ارائه شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می دهد برای 10 ریسک مهم زیست محیطی شناسایی شده در پروژه با استفاده از روش FMEA و استاندارد ISO 31000 که مربوط به 8 فعالیت‏ مهم و بحرانی پروژه بر اساس ساختار شکست کار می باشد با استفاده از مدل ریاضی ارائه شده، استراتژی های مناسب پاسخ به ریسک ها به صورت بهینه انتخاب شدند و سیستم مدیریت ریسک در این پروژه به صورت مناسبی جاری سازی گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: انتخاب استراتژی های مناسب پاسخ به ریسکها در پروژه های عمرانی یکی از دغدغه های ذینفعان پروژه می باشد. برای اولین بار از یک الگوریتم فرا ابتکاری برای انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک HSE پروژه های عمرانی استفاده شده است. در برج صبا که مطالعه موردی این مقاله می باشد کل ریسک های اثر گذار در بحث زیست محیطی و بهداشت شغلی شناسایی شده و برای هر کدام از ریسک ها استراتژی پاسخ به ریسک مناسب داده شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات