ارزیابی صحت روش نمونه‌برداری مونه بندی در برآورد مشخصه های کمی جنگل های چارطاق اردل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان.دانشکده منابع طبیعی

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

10.22034/jest.2017.17699.2639

چکیده

کسب اطلاعات دقیق کمی و کیفی از توده ها در اعمال مدیریت علمی و فنی و هدایت توده جنگلی به سمت جنگل پایا از ضروریات است. همچنین آماربرداری جنگل در برآورد وضعیت موجود و برنامه‌‌ریزی آینده نقش اساسی دارد. بنابراین هدف این بررسی، ارزیابی صحت روش نمونه‌برداری مونه‌بندی در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل‌های چارطاق اردل بود. در این بررسی 50 هکتار از جنگل-های چارطاق اردل به‌صورت صد در صد با قطعات نمونه 1/0 هکتاری آماربرداری شد. مشخصه‌‌های مورد اندازه‌گیری شامل تعداد درختان در هکتار، سطح مقطع برابر سینه و درصد تاج ‌پوشش بود. برای هر روش تعداد 100 قطعه‌نمونه بر اساس الگوی منظم تصادفی با ابعاد شبکه 100 × 50 متر برداشت و مشخصات مورد نیاز درختان اندازه‌گیری شد. نتایج آزمون t نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میانگین روش‌های نمونه‌برداری با میانگین واقعی در برآورد مشخصه‌های کمی وجود ندارد. همچنین نتایج درصد خطای آماری نشان داد که روش مونه بندی دارای خطای کمتری در برآورد مشخصه‌های اندازه‌گیری شده است. ارزیابی صحت نشان داد که روش مونه بندی نسبت به روش منظم تصادفی دارای بیشترین میزان صحت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات