ارائه مدل به منظور پیش بینی مصرف کودهای شیمیایی در ایران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 پیام نور

2 دانشیاردانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

10.22034/jest.2018.20447.2949

چکیده

زمینه و هدف: هر چند فعالیت های بخش کشاورزی دارای منافع اقتصادی از جمله افزایش تولید و درآمد ملی، ایجاد اشتغال و تامین غذای مورد نیاز جامعه است، اما اجتماع، محیط‌زیست و سلامت انسان ها را به دلیل ایجاد پیامدهای جانبی منفی تحت تاثیر قرار میدهد. فرضیه تحقیق این است که افزایش استفاده از کودهای شیمیایی به علت افزایش جمعیت محیط‌زیست را تهدید می‌کند. هدف از این پژوهش ارائه مدل رگرسیون به منظور پیش بینی کودهای شیمیایی در چشم انداز 1404 و پیشنهاد راهکارهای آموزشی برای کاهش مصرف این مواد است.
روش بررسی: در ابتدا به‌وسیله روشهای قیاسی روند مصرف کودهای شیمیایی بررسی می‌شود. در مرحله بعد با مطالعات جمعیتی، جمعیت کشور در سال 1404 پیش بینی می شود. سپس به‌وسیله مدلسازی آماری، یک مدل رگرسیون خطی بین متغییرهای جمعیت و میزان مصرف کودهای شیمیایی ارائه شده و به وسیله این مدل میزان مصرف کودهای شیمیایی در چشم انداز 1404 پیش بینی شده است.
یافته‌ها: . نتایجی که از این پژوهش حاصل می‌شود حاکی از آن بود که میزان استفاده ازکودهای شیمیایی در سالهای 1382 تا 1391 روند کاهشی داشته است. مدل رگرسیون محاسبه شده در کشور بین متغیرهای کودهای شیمیایی و جمعیت نشان می‌دهد که در چشم انداز 1404، مقدار استفاده از کودهای شیمیایی به میزان 3.5 برابر نسبت به سال 1391 کاهش خواهد داشت.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که میزان مصرف کودهای شیمیایی در چشم‌انداز 1404 کاهش داشته بنابراین حرکت به سمت محیط‌زیست مطلوب، آنچنانچه در سند چشم انداز بیان شده، از نظر کاهش استفاده از کودهای شیمیایی مثبت ارزیابی شده و فرضیه تحقیق رد می‌شود. به منظور کاهش استفاده از کودهای شیمیایی بر اساس نظرات تخصصی راهکارهای آموزشی به صورت یک مدل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات