پیش بینی غلظت های محیطی ترکیبات آلی فرار(VOCs ) در یک پالایشگاه گازی در عسلویه

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دانشکده مهندسی محیط زیست و انرژی- واحد علوم و تحقیقات - تهران

2 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

3 استاد گروه مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

4 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،

10.22034/jest.2018.24597.3362

چکیده

زمینه و هدف: پالایشگاه ها آلاینده های متعددی از جمله ترکیبات آلی فرار به محیط زیست وارد می کنند. این تحقیق به منظور بررسی نحوه پراکنش ترکیبات آلی فرار (VOCs) در یک پالایشگاه گازی واقع در منطقه عسلویه در جنوب ایران انجام شده است.
روش بررسی: غلظت VOCs منتشره از 13دودکش پالایشگاه، 6 فلر و حوضچه های تصفیه پساب با استفاده از فاکتورهای انتشار و بروش EPA/AP-42 و برای سه مخزن میعانات گازی با نرم افزار TANK 4.0.9d تعیین شد. همچنین غلظت های محیطی این الاینده در 5 ایستگاه محیطی طی چهار فصل از تابستان 1393 تا پایان بهار 1394 اندازه گیری شد. سپس پیش بینی میزان غلظت و نحوه انتشار این ترکیبات با استفاده از مدل AERMOD برای متوسط های زمانی 1، 3، 8 و 24 ساعته، همچنین دوره آماری 1 و 12 ماهه در مقیاس 10× 10 کیلومتر مربعی مورد بررسی قرار گرفت و مناطق هم غلظت و نیز محدوده های حساس با غلظت های غیرمجاز در محیط GIS نمایش داده شد.
یافته ها: بررسی غلظت های ماکزیمم نشان می دهد حداکثر غلظت در دوره زمانی یکساعته در مقیاس 10×10 کیلومتر مربعی رخ داده است. بطور کلی نتایج شبیه سازی ماکزیمم غلظت ترکیبات آلی فرار در فصول تابستان93 بین 81/0 و 8/5 ، پاییز 93 بین 2/1 و 7/24، زمستان 93 بین 5/0 و 3/10 و بهار 94 بین 31/0 و 08/16 میکروگرم بر متر مکعب می باشد.
بحث و نتیجه گیری: مقایسه نتایج غلظت های پیش بینی شده توسط مدل با داده های اندازه گیری شده محیطی با استفاده از پارامترهای آماری، نشان داد که روند تغییرات غلظت های اندازه گیری شده میدانی با روند تغییرات نتایج حاصل از اجرای مدل همخوانی داشته است. نتایج نشان داد در کلیه موارد غلظت ها در محدوده استاندارد EPA می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات