مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لوم پزشکی تهران

2 دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.2711.1215

چکیده

این پ‍ژوهش با هدف بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 1392 انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها, مصاحبه و مشاهده و ابزار گردآوری پرسشنامه‌ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی-تحلیلی و نرم افزار استفاده شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشتر از 90درصد از بیمارستان‌های مورد پژوهش از نظر تولید مواد زاید عفونی وضعیت مطلوبی داشته‌اند. جداسازی از مبدأ در 100درصد از واحدها انجام می‌گیرد, اما این جداسازی به‌صورت کامل صورت نگرفته و زباله‌های معمولی بخش‌ها نیز هنگام حمل با زباله‌های عفونی مخلوط و آلوده می‌شوند در مجموع عملکرد فوق وضعیت مطلوبی دارد. 100درصـــد از بیمارستانها دارای زباله‌دان ها با شرایط مطلوب هستند به‌طوری‌که در تمام موارد زباله‌های عفونی در ظروف پلاستیکی محکم در‌دار همراه با کیسة زباله استفاده می‌شدند و در 100 درصد موارد،‏ جمع آوری زباله از بخش‌ها به‌وسیلة ظروف مخصوص چرخدار در بسته صورت می‌گیرد و 100درصد از جایگاه های موقت نگهداری زباله, فضای مناسب با حجم زباله داشته‌اند. عملکرد حمل و نقل در واحد‌های مورد پژوهش مطلوب بود. بنابراین می‌توان عملکرد فوق را قوی و خیلی خوب توصیف کرد. به‌طور‌کلی می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت پسماند در بیمارستان‌های مورد پژوهش در حد مطلوبی صورت می‌گیرد و در یک جمع‌بندی کلی این عملکرد در محور‌های تفکیک زباله،‏ جمع‌آوری زباله از بخش‌ها،‏ نگهداری موقت و حمل و دفع به‌طور قابل قبول و صحیح انجام می‌گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات