بررسی میزان کادمیوم، سرب، مس و روی در رسوبات سطحی تالاب میانکاله و مقایسه با راهنمای کیفیت رسوبات (ERL-ERM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست تنکابن

2 استاد دانشگاه

10.22034/jest.2018.11200.1974

چکیده

امروزه مسئله آلودگی‌ در محیط زیست به ویژه آلودگی در محیط‌های آبی به یک مشکل عمده و اساسی در محیط زیست جهانی تبدیل شده است. افزایش جمعیت و افزایش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در اطراف محیط‌های آبی باعث ورود آلاینده‌ها به این اکوسیستم‌ها شده است و این اکوسیستم‌ها به شدت در معرض آسیب‌های ناشی از آلاینده‌ها می باشند. در این مطالعه به بررسی میزان فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب ،مس و روی) در بافت ترکیبی عضله ماهی کفال و رسوبات سطحی تالاب میانکاله پرداخته شده است. به همین منظور، در خرداد ماه سال 1393 تعداد 24عدد ماهی کفال با اندازه‌های مشابه و 12 عدد رسوب از چهار ایستگاه واقع تالاب میانکاله جمع‌آوری شد. میزان فلزات مورد مطالعه بعد از هضم اسیدی (با اسید نیتریک و اسید پرکلریدریک) در بافت ترکیبی عضله ماهی کفال و (با اسیدهای نیتریک، فلوریدریک و کلریدریک) در رسوبات تالاب میانکاله توسط دستگاه ICP-AES قرائت شد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین میزان این عناصر در بافت عضله و رسوبات، مربوط به ایستگاه‌های قره‌سو و بندر گز و کمترین میانگین مربوط به ایستگاه‌های گلوگاه و شاکله است. که این افزایش به علت تمرکز بیشتر فعالیت‌های انسانی در اطراف این ایستگاه‌ها می باشد. همچنین بین غلظت عناصر کادمیوم (99%)، سرب (97%)، مس (95%)، در رسوبات سطحی و بافت عضله ماهی کفال همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات