استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و سنجش از دور درتحلیل تغییرات و تخریب سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شیرین دره - استان خراسان شمالی_ ایران)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر-استاد راهنما

3 دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس- رئیس گروه آمایش و برنامه ریزی- دفتر آمایش و برنامه ریزی خراسان شمالی- (استاد مشاور)

10.22034/jest.2018.19276.2824

چکیده

در این مطالعه از طبقه‌بندی نظارت‌شده به روش حداکثر احتمال در محیط نرم افزار IDRISI Selva برای تهیه نقشه‌های کاربری سرزمین و تعیین تغییرات آن در حوزه آبخیز شیرین‌دره استفاده شد. تصاویر ماهواره‌ لندست سال‌های 1996، 2005 و 2015 برای این منظور تهیه و در نهایت بر اساس اهداف این مطالعه 6 طبقه کاربری در حوزه آبخیز تعیین شد. میزان صحت کلی طبقه‌بندی برای سال‌های 1996، 2005 و 2015 به ترتیب 92.96%، 87.29% و 87.45% محاسبه شد. به منظور کمی سازی میزان تغییرات سنجه‌های مختلف سیمای سرزمین در سطح طبقه و در سطح سیمای سرزمین از جمله سنجه تعداد پهرو، متوسط اندازه پهرو، میانگین فاصله نزدیک‌ترین همسایه، شاخص بزرگ‌ترین پهرو و شاخص‌های تنوع سیمای سرزمین با استفاده از نرم‌افزار Fragstats 4.2 استخراج شدند. این سنجه‌ها اطلاعات بسیاری از ساختار و ترکیب سیمای سرزمین در اختیار محقق قرار می‌دهند و قادرند تحلیل دقیق‌تری از تغییرات و میزان پهروشدگی سیمای سرزمین داشته باشند. نتایج به طور واضح افزایش تعداد پهرو کاهش متوسط اندازه پهرو که دو سنجه مهم در تحلیل پهروشدگی سیمای سرزمین هستند را بین سال‌های 2005 تا 2015 نشان می‌دهد. این تغییرات گویای روند تخریب و از هم گسستگی در حوزه آبخیز شیرین دره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات