بررسی مدیریت مواد زاید جامد هتل ها در منطقه 6 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در گذشته مدیریت مواد زاید جامد شهر تهران عمدتاً شامل جمع آوری و دفع در زمین بود. با گذشت زمان آگاهی های زیست محیطی به دلیل رشد علوم و فناوری محیط زیستی افزایش پیدا کرد و رابطه بین محیط زیست و سلامتی مردم مشخص تر شد
از جمله مراکز تولید کننده پسماند ، مراکز صنفی  اعم از هتل ها و رستوران ها می باشند که عمدتاً پسماند های شبه خانگی تولید می کنند
مطابق بررسی های انجام شده در منطقه 6 تهران هتل ها از جمله مراکز مهم تولید پسماند می باشند که قسمت اعظم ترکیب پسماند آنان متشکل از مواد آلی و فسادپذیر با منشا گیاهی و حیوانی هست (70%) لذا تمرکز مدیریت مواد زاید جامد باید بیشتر به سمت جداسازی این گونه مواد و تولید کمپوست باشد.
درمورد موضوع مدیریت مواد زاید جامد هتل ها در ایران مطالعه ای انجام نشده. و یا درصورت انجام در کتابخانه های عمومی و تخصصی درج نشده است. این پروژه از تاریخ 1385 تا 1386 با هدف بررسی وضعیت موجود مدیریت مواد زاید جامد در هتل های شهر تهران انجام گرفت. در شهر تهران 72 هتل ، 180 مهمانپذیر و 760 رستوران وجود دارد. در این پژوهش میزان تولید زایدات ، شناخت ترکیب فیزیکی آن ها، سیستم های ذخیره سازی، جمع آوری و حمل ونقل آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. آگاهی از این مراحل به منظور بهینه سازی مدیریت آن امری ضروری است.
جمع آوری اطلاعات درخصوص مدیریت مواد زاید جامد هتل ها   از طریق مراجعه به آن ها (انتخاب به طور تصادفی) جهت نمونه گیری، آنالیز فیزیکی و تکمیل پرسشنامه انجام پذیرفت. تکمیل پرسشنامه به تعداد 11 نسخه برای هتل های منطقه 6 صورت گرفته است. پرسشنامه ها به روش دلفی استاندارد شده است. از هر هتل با درجات مختلف حداقل 2 هتل به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته (درمواردی که به نظر تغییرات بیشتری داشتند تا 4 هتل نیز افزایش یافته است) . همچنین نمونه گیری از 2 هتل (انقلاب و آزادی ) در این منطقه با 3 بار مراجعه و با هدف آنالیز فیزیکی انجام شد و وزن  اجزای زباله به تفکیک  اندازه گیری گردید . اصناف یادشده به صورت تصادفی جهت آنالیز فیزیکی انتخاب شده و به علت یکسان بودن ترکیبات زباله در هتل ها ( به جهت مطالعات انجام شده) در هر صنف به صورت تصادفی یک مخزن جهت آنالیز فیزیکی انتخاب شده است. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای جهت نتیجه گیری نهایی ارایه شده است.
برمبنای یافته های این پژوهش سرانه تولیدی زایدات هتل ها تقریباً 1 تا 5/1 کیلوگرم است. همچنین مشاهده شد در 3/36% از هتل ها تفکیک زباله انجام نمی گیرد و در 6/63% از هتل ها تفکیک زباله انجام می گیرد که در اکثر آن ها معمولاً فقط نان خشک را جدا می کنند . این مطالعه میانگین درصد ترکیبات فیزیکی زایدات هتل ها را به قرار زیر نشان می دهد: پسماندتر 8/75% ، پلاستیک 6/14%، قوطی فلزی 5/1%، کاغذ 5/2% ، شیشه 3% و سایرمواد 5/2% . همچنین 27% از هتل ها مخزن ندارند و 45% از آن ها1تا3 مخزن و 27% نیز بیش از 4 مخزن دارند.
جمع آوری زباله در 3/27% از هتل ها به صورت غیرمکانیزه می باشد، 4/36% از آن ها از جمع آوری مکانیزه زباله راضی و 4/36% از آن ها نیز بسیار راضی هستند.

کلیدواژه‌ها