تاثیر آلودگی نفتی بر شاخص‌های رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در دو گیاه کنار و اکالیپتوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،؛ واحدتهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشگاه شهید چمران،اهواز

10.22034/jest.2018.10581.1904

چکیده

در مناطقی نظیر خوزستان که صنایع نفت و گاز در آنجا توسعه یافته است، منابع هوا، آب و خاک به مواد زائد و محصولات فرعی نفت و گاز آلوده می شوند. در تحقیق حاضر شاخص‌های رشد، شاخص مقاومت به آلودگی، مقدار پرولین و کربوهیدرات محلول برگ و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز در دو گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis L.) و کنار (Zizyphus spina christi L.) در دو ناحیه، پارک گمبوعه) منطقه پاک) و شرکت نفت صنعت کارون خوزستان) منطقه آلوده( بررسی شد. نمونه‌گیری به صورت میدانی و کاملا تصادفی انجام شد. مقایسه داده‌های منطقه آلوده نسبت به ناحیه پاک نشان داد در ناحیه آلوده محتوای نسبی آب (RWC)، اندازه سطح برگ و وزن تر، درهر دو گونه گیاهی کاهش معنی‌داری یافت. همچنین در هر دو گونه‌گیاهی، وزن خشک برگ‌ها نسبت به شاهد )نمونه‌های ناحیه پاک) افزایش یافت. میانگین کربوهیدرات‌های محلول و پرولین برگ‌های هر دو گونه در ناحیه آلوده، افزایش معنی‌داری را نشان دادند، در حالیکه شاخص مقاومت به آلودگی در هر دو نمونه کاهش یافت. فعالیت دو آنزیم کاتالاز و پراکسیداز در هر دو گونه افزایش معنی‌داری را در ناحیه آلوده نشان دادند. با توجه به نتایج می‌توان گفت که این گیاهان تحت تاثیر تنش آلودگی توانسته اند تا حدی خود را با شرایط تنش‌زای محیط آلوده سازگار نمایند. اما گیاه کنار در مقایسه با اکالیپتوس مقاومت بیشتری را نشان می‌دهد. همچنین شاخص مقاومت نشان داد که هر دو گیاه جزء نمونه‌های حساس به آلودگی می‌باشند و می‌توانند به عنوان شناساگر آلودگی هوا مورد استفاده قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات