ارایه یک الگوی مدیریتی به منظور بررسی مطلوبیت منطقه برای استفاده از روان ‎آب شهری در مدیریت فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 استاد/دانشگاه محیط زیست البرز

10.22034/jest.2018.10916.1946

چکیده

چکیده
زمینه و هدف : تامین آب فضای سبز شهری یکی از ضروریات و چالش‌های عمده در برنامه‌ریزی مدیریت شهری می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی استفاده از روان آب‌ها در فضاهای سبز شهری ( کرج، 1393) انجام پذیرفت.
روش بررسی : در این تحقیق محدوده قانونی شهر کرج به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و سپس بر اساس نظرات متخصصان و برگزاری جلساتی با کارشناسان، تعداد 5 معیار اصلی و 14 شاخص به منظور دستیابی به هدف انتخاب و به اجرا درآمد. در ادامه محدوده تحقیق از نظر تولید، حجم، امکانات ذخیره و انتقال روان آب، پهنه‌بندی گردید و سپس معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش FAHP اولویت‌بندی شدند.
یافته ‎ها : براساس وزن‌های به دست آمده، نقشه های مربوط به پهنه‌بندی پتانسیل استفاده از روان آب شهری در پنج طبقه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تهیه گردید. بر اساس نتایج این مطالعه شهر کرج دارای پتانسیل بالایی به منظور استفاده از روان آب شهری در مدیریت فضاهای سبز می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گری: براساس نتایج به دست آمده مشخص شد استفاده تلفیقی از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سامانه‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، روشی مطلوب به منظور مدیریت روان آب شهری می‌باشد. با استفاده از این مدل تلفیقی می‌توان محدوده‌های مختلف را از نظر استفاده از روان آب شهری در مدیریت فضاهای سبز و نیز سایر کاربردها اولویت‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات