ارزیابی اطمینان پذیری تصفیه خانه فاضلاب به روش تحلیل درخت خطا فازی(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک غرب تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 استادیار مهندسی عمران محیط زیست، گروه آب و محیط‌زیست، دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jest.2018.11569.2026

چکیده

زمینه و هدف: تصفیه خانه های فاضلاب به دلیل استفاده از فرآیندهای پیچیده متعدد فیزیکی و شیمیایی و استفاده از تجهیزات مکانیکی چون دیگر سیستم‌های مهندسی پتانسیل ایجاد ریسک و خطا را در هر جزء از فرآیندها را دارند که این ریسک‌ها می‌توانند باعث تولید خروجی با کیفیت پایین در تصفیه خانه شود. دستیابی به استانداردهای خروجی در یک تصفیه ‌خانه فاضلاب تابع عوامل متعددی ازجمله توزیع دادههای دبی و غلظت ورودی تصفیه‌خانه واحتمال بروز نقص درعملکرد فرآیندها وتجهیزات بوده که باعث ایجادعدم قطعیت در عملکرد تصفیه‌ خانه می‌شود. به دلیل وجود این عدم قطعیت‌ها ریسک شکست اجتناب ناپذیر بوده و تصفیه ‌خانه می‌بایست براساس ریسک قابل قبول طراحی شود.
روش بررسی: الگویی مبتنی بر روش تحلیل درخت خطا با رویکرد فازی میزان اطمینان‌پذیری در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تعیین این مقدار در گام نخست به شناسایی ریسک‌ها و شکست های محتمل در ایجاد شکست کیفیت خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب که به عنوان رویداد اصلی است، پرداخته شده است. بر این اساس با استفاده از پرسشنامه نظرات متخصصان در این زمینه جمع‌آوری شده و با استفاده از روش تحلیل درخت خطا میزان ریسک و اطمینان‌پذیری نهایی سیستم با استفاده از رویکرد فازی به دست آمد.‌
نتایج: مهمترین عامل در کاهش سطح اطمینان‌پذیری « مشکلات طراحی در کارکرد نامناسب هواده » و «ورود مواد سمی به حوض هوادهی» «معضلات طراحی در ایجاد اتصال کوتاه در حوض ته نشینی اولیه » « خطای اپراتور در ایجاد Foaming »می‌باشند.
نتیجه گیری: تفاوت استفاده از روش درخت خطای فازی با سیستم‌های معمول یکی در نظر گرفتن ارتباط رویدادها با یکدیگر و تاثیر عدم قطعیت‌ها در میزان اطمینان‌پذیری خروجی است و با توجه به حضور عدم قطعیت‌ها در عملکرد سیستم، لزوم مدیریت صحیح سیستم را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات