بررسی پاسخ های کشندگی علف کش بوتاکلر بر روی سیاه ماهی (Capoeta capoeta)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.11993.2060

چکیده

مطالعه بیولوژیکی و اکولوژیکی گونه‌های مختلف آبزیان در یک اکوسیستم آبی منجر به شناخت و تحلیل اکولوژیکی زنجیره غذایی اکوسیستم می‌گردد. بوتاکلر برای مبارزه با علف های هرز بخصوص در شالیزارهای مناطق شمالی کشور استفاده می شود. گونه سیاه‌ماهی در تمام رودخانه‌های آب شیرین حوضه جنوبی دریای خزر پراکنش دارد که به همین دلیل بیواندیکاتور مناسبی برای ارزیابی سموم در محیط‌های آبی می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مشخص نمودن محدوده کشندگی، تعیین غلظت کشنده (Lc5096h) و تعیین حداکثر غلظت مجاز(MATC) علف‌کش بوتاکلر بر سیاه ماهی به عنوان یک بیواندیکاتور مناسب می باشد. در این تحقیق 231 قطعه سیاه ماهی با میانگین وزنی 5/3±15 گرم از رودخانه زرین گل در استان گلستان جمع آوری و پس از دو هفته سازگاری در آزمایشگاه، تست سمیت حاد بر اساس دستورالعمل استاندارد O.E.C.D به مدت 96 ساعت صورت پذیرفت. در این پژوهش رقم Lc50-96h بوتاکلر برای این ماهی 461/2 میلی گرم در لیتر و میزان حداکثر غلظت مجاز پیشنهادی 2461/0 میلی گرم در لیتر بدست آمد. در نهایت با توجه به جدول تعیین سمیت، سم بوتاکلر برای سیاه ماهی سمی می‌باشد و افزایش این سم در رودخانه‌های حوضه جنوبی دریای خزر باعث آسیب جدی به ذخایر این ماهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات