مقایسه کالبدی باغ هشت بهشت اصفهان و اعتمادیه همدان بر اساس نظریه مراکز زنده کریستوفر الکساندر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازد واحد علوم تحقیقات

10.22034/jest.2018.12351.2090

چکیده

الکساندر1معمار وریاضیدان اتریشی یکی از تاثیرگذارترین نظریه‌پردازان معاصر است که نظریات خود را در کالبد معماری بیان کرده است ، او الگوی ساختارهای زنده را با 15 خصلت پیوسته مطرح می‌کند و نقش مفاهیمی از جمله مراکز نیرومند، کلیت یکپارچه و حیات را بسیار چشم‌گیر می‌داند. توجه به ایجاد کلیت و ساختارهای زنده و پویا دغدغه معماری امروز است که در کالبد (به صورت عینی ) و در معنا ( به صورت ذهنی ) شاهد هستیم . با توجه به شناخت کالبدی معماری بومی ایران هدف از انجام این تحقیق بررسی کالبدی دو باغ اعتمادیه و هشت بهشت ، در قالب الگوی ساختارهای زنده است. این نوشته با روش تحلیلی و نطبیقی به پرسش‌های زیر پاسخ می‌گوید: نظریه مراکز زنده الکساندر چیست ؟ساختار کالبدی باغ هشت بهشت اصفهان و اعتمادیه همدان بر اساس نظریه الکساندر ؛ چگونه است ؟ باغ هشت بهشت و اعتمادیه بر اساس الگوی ساختارهای زنده چه ویژگیهای متفاوتی دارند ؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ساختار کالبدی باغهای مورد مطالعه بر 15 خصلت نظریه الکساندر منطبق است و باغ هشت بهشت با دارا بودن بیشترین خصلت از نظریه الکساندر از جمله مراکز نیرومند ، فضای معین و شکل خوب ، سادگی و آرامش درونی و جدایی‌ناپذیری از حیات بیشتری برخوردار است . مقایسه کالبد معماری باغهای مورد مطالعه و نظریه الکساندر نشان می‌دهد باغ هشت بهشت با کارکرد شاهانه و از شاخص‌ترین باغهای دوره صفویه به عنوان الگویی شاخص با ابعاد فلسفی و عرفانی از حیات بیشتری برخوردار است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات