واکاوی تغییرات پوشش گیاهی در مناطق شهری و پیامدهای ناشی از آن (نمونه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 پیام نور

10.22034/jest.2018.12345.2086

چکیده

کاهش اراضی زراعی حومه ها و حذف پوشش گیاهی به همراه افزایش دمای سطحی خاک، تنها بخشی از پیامدهای منفی توسعه شهری، ازدیا مناطقی که به زیر ساخت و ساز شهری می روند، قلمداد می گردد. به همین منظور، این تحقیق با هدف بکارگیری سنجش از دور در بررسی پیامدهای تخریب و تغییر کاربری اراضی در شهر مشهد انجام شده و به تعیین و مقایسه آثار منفی آن روی کاهش پوشش گیاهی و افزایش درجه حرارت و تبعات ناشی از آن پرداخته است. بدین منظور، از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده TM مربوط به سال 1979 و سنجنده ETM+ مربوط به سال 2009 و سنجنده‌های OLI و TIRS مربوط به سال2013 میلادی استفاده شده است. بررسی تغییرات پوشش گیاهی، با شاخص پوشش گیاهی تفاضل نرمال شده (NDVI) انجام شده و کلاس های مختلف سرسبزی (بدون پوشش، ضعیف، متوسط و خوب) تعریف و در سه سال مذکور مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین اقدام به مقایسه تغییرات دمای سطحی به کمک باندهای حرارتی این سنجنده‌ها شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تخریب پوشش گیاهی، باغات و مزارع واقع در محدوده شهری مشهد و تغییر کاربری آن در طی 26 سال منجر به افزایش نسبی دمای محیط گردیده و اثرات منفی در محدوده شهری در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات