ارزیابی و تحلیل اثرات زیست محیطی واحد تولید کنسانتره آهن (مطالعه موردی: کارخانه فرآوری کنسانتره آهن کوه بابا- چاراویماق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

2 استادیار/ دانشگاه پیام نور

10.22034/jest.2018.13159.2162

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت‌های انسان در راستای توسعه، به هر طریقی که باشد، اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت. لیکن نمی‌توان این فعالیت‌ها را محدود کرد، بلکه باید متناسب با نیازهای حال و آینده جامعه هر چه بیشتر در بهسازی آن تلاش نمود. هدف از این مطالعه بررسی آثار مثبت و منفی حاصل از احداث کارخانه و ارائه راهکارهای مدیریتی برای کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی می باشد.
روش بررسی: برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح واحد تولید کنسانتره آهن کوه بابا، و تحلیل دو گزینه اجرا و عدم اجرای پروژه در دو فاز ساختمانی و بهره‌برداری، از ماتریس ساراتوگا استفاده گردید. در این مطالعه اثرات گزینه عدم اجرا توأم با گزینه اجرای طرح ارزیابی گردید و در گزینه اجرائی آثار تمام فعالیت‌های پروژه بر محیط زیست‌ مورد بررسی قرار گرفت. محوریت توجه در ارزیابی زیست محیطی بر آثار قطعی می‌باشد لکن اثرات احتمالی شاخص نیز مهم تلقی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج برآیند اثرات در فاز ساختمانی (90-) و در فاز بهره برداری (94+) نشان می‌دهد که اجرا و بهره‌برداری از واحد تولید کنسانتره آهن کوه بابا اثرات مثبت به دنبال دارد و با توجه به غالب بودن اثرات قطعی، ریزفعالیت‌های پروژه‌ی واحد تولید کنسانتره آهن کوه بابا، قابل اجرا می‌باشند.
بحث و نتیجه گیری: مطالعات نشان می‌دهد محل تولید کنسانتره سنگ آهن به دلیل ارتفاع نسبتا زیاد و شرایط اقلیمی و به تبع آن ویژگی اکولوژیکی و هم‌چنین اقتصادی مناسب نبوده ولی به دلیل نزدیکی به معدن اثرات سوء آن کاهش می‌یابد به طوری‌که فعالیت کارخانه فراوری هم‌زمان با استخراج آهن انجام می‌گیرد لذا با اختصاص امتیازات پایه و با ارزش‌گذاری نشانزد ریزفعالیت‌های فازهای عملیاتی (مراحل ساخت و بهره‌برداری) پروژه مذکور، تشخیص آثار شاخص اجرای پروژه بر محیط زیست صورت گرفته که جمع‌بندی ماتریس‌ها حاکی از آن است که فعالیت واحد مذکور بلامانع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات