بررسی تولید بیوسورفکتانت میکروبی از هیدروکربن های نفتی و روغن زیتون به عنوان منبع کربن

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

10.22034/jest.2018.12946.2142

چکیده

چکیده
زمینه و هدف :در این تحقیق از باکتری جداسازی شده از پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه استفادهشد. هدف از این تحقیق بهینهسازی تولید بیوسورفکتانت است.
مواد و روش ها: جهت شناسایی باکتری از روش 16sRNA استفاده شده است. و طراحی آزمایش با روش تاگوچی انجام گرفته ، تا میزان اثر هر کدام از فاکتورها بررسی شود. ودر نهایت برای اندازهگیری میزان تولید از اندازهگیری کشش سطحی و تست امولسیفیکاسیون استفاده شدهاست. تحلیل نتایج نیز با کمک نرم افزار 4-Qualitek انجام گرفته است.
نتایج: طی تحلیل آزمایشها با احراز شرایط بهینه ی تولید بدست آمده، یعنی دمای 37، غلظت کربن 2٪ و غلظت فسفات 4/0 در لیتر زمانی که8= pH به مدت 7 روز با rpm100 ، ضریب امولسیون 78/63٪ و میزان کاهش کشش سطحی mN/m 32/20 است. دما بیشترین تأثیر را در رابطه با دیگر شاخص‌ها دارد.
نتیجه گیری: با توجه به میزان بالای امولسیون میتوان نتیجهگیری کرد که Bacillus sp BS گزینه مناسبی برای تولید بیوسورفکتانت است.

کلیدواژه‌ها