نقش عوامل زیست محیطی در امکان سنجی توسعه شهری، روستایی و صنعتی با استفاده از مدل AHPو تحلیل آن در سیستم GIS(مطالعه موردی: شهرستان گرمی)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.

10.22034/jest.2018.13773.2257

چکیده

زمینه و هدف: بررسی و شناخت ویژگی‌های طبیعی هر منطقه می‌تواند نقش عمده‌ای را در امر برنامه‌ریزی و مکان‌یابی مناسب جهت توسعه شهری ایفا ‌کند و از طرفی می‌تواند مخاطرات محیطی را به حداقل برساند. در این تحقیق، نقش عوامل زیست محیطی در امکان سنجی توسعه شهری روستایی و صنعتی شهرستان گرمی مغان با استفاده ازمدل AHPو تحلیل آن در سیستمGIS مورد بررسی قرار گرفت.
روش مورد بررسی: در این پژوهش پس از تهیه لایه‌های اطلاعاتی مورد نظر که شامل 10 معیار کاربری زمین، تیپ اراضی، ارتفاع، شیب، طبقات جهت شیب، زمین شناسی، فرسایش خاک، پوشش گیاهی، آب در دسترس و فاصله از مناطق مسکونی است و وارد ساختن این لایه‌ها در محیط Arc GISو پس از تهیه و تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع، ماتریس اولیه و نرمال برای تعیین وزن نسبی لایه‌ها در محیط نرم افزار Expert Choice تکمیل شد. سرانجام تعیین وزن نهایی لایه‌ها و تلفیق اطلاعات در نرم‌افزار Arc GIS انجام شد.
نتایج: نتایج وزن دهی با روش AHP برای معیارها نشان داد که معیار کاربری با 181/0، زمین شناسی با 180/0 و درصد شیب با 140/0 بیشترین وزن را کسب کرده اند و فاصله از مناطق مسکونی نیز با 037/0 کمترین وزن را دارد. محدوده شهرستان گرمی بر اساس قابلیت توسعه شهری به 2 پهنه طبقه اول و طبقه دوم تقسیم بندی شد. نتایج حاکی از آن است که از مجموع مساحت شهرستان گرمی 2001.2458 هکتار به کاربری مناسب(طبقه اول) و 2990.1462 هکتار به کاربری متوسط(طبقه دوم) توسعه شهری اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات