مدلسازی تخریب سیمای سرزمین در منطقه حفاظت شده ورجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.13581.2212

چکیده

زمینه و هدف: اخیرآ سنجه های سیمای سرزمین به عنوان ابزارهای کمی سازی وضعیت سیمای سرزمین، کاربرد گسترده ای در برنامه ریزی سیمای سرزمین دارند. یکی از این کاربرد ها استفاده سنجه ها در مدل ارزیابی تخریب سیمای سرزمین است. مدل تخریب سیمای سرزمین یکی از روش‌های ارزیابی آثار محیط‌زیستی است.هدف این تحقیق تحلیل تخریب و تعیین تخریب سیمای‌سرزمین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور داده های ماهوارره ای در منطقه حفاظت شده ورجین می‌باشد.
روش بررسی: در این تحقیق از مدل تخریب سیمای ‌سرزمین به‌منظور تحلیل تخریب توسعه بر محیط‌زیست منطقه حفاظت شده ورجین استفاده شد. بدین منظور، برای کمی سازی سنجه های سیمای سرزمین از نقشه کاربری/پوشش تهیه شده از تصاویر ماهواره ای در 10 زیرحوزه استفاده شد وسپس درجه آسیب‌پذیری بوم‌شناختی، تعیین شدت فعالیت ها و میزان تخریب در سیمای‌سرزمین محاسبه شد.
یافته ها: در نهایت برای 10 زیرحوزه ضریب تخریب محاسبه شد که بر اساس آن زیـر حـوزه هـای 9، 7 و 3 در منطقه حفاظت شده ورجین دارای بالاترین عدد تخریـب سیمای سرزمین هستند. متقابلا زیـر حـوزه هـای 4، 5 و 2 دارای کمترین تکه تکه شدگی می باشند که با توجه به بازدید از منطقه مورد مطالعه دلیل آن می تواند عدم دسترسی انسانی به این مناطق باشد. همچنین حدود 60 درصد از منطقه مستعد توسعه یا توسعه بیشتر است که و فقط 23 درصد از منطقه مستعد حفاطت است. این نشان دهنده تخریب پوشش طبیعی و تغییر کاربری در چند سال اخیر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات