کاربرد رویکرد نوین ارزیابی غیر دقیق در بررسی اثرات آلودگی هوا (مطالعه موردی: پالایشگاه نفت آبادان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/عضو هیات علمی

3 دانشگاه علوم کشائرزی و منابع طبیعی گرگان/عضو هیات علمی

10.22034/jest.2018.14594.2324

چکیده

رویکرد جدید ارزیابی غیردقیق و محیط‌های تصمیم‌گیری (NAIADE)، روشی نوین در ارزیابی چند معیاره است که به مقایسه گزینه-ها بر اساس مجموعه‌ای از معیارها می‌پردازد. در این مطالعه از روش NAIADE برای مدیریت آلودگی ناشی از فعالیت پالایشگاه نفت آبادان در جهت کاهش اثرات آلودگی‌هوا استفاده شده است. نحوه‌ی پراکنش آلاینده‌های (CO، NOX و SO2) خروجی از پالایشگاه با استفاده از مدل SCREEN3 در یک ماه از هر فصل سال (1390) مدل‌سازی و با استاندارد EPA مقایسه شد. از نرم‌افزار ایدریسی برای تفکیک مقدار انتشار آلودگی روی هریک از کاربری‌های اطراف پالایشگاه استفاده شد و اعداد به شکل فازی در ماتریس اثرات نرم‌افزار NAIADE وارد گردید. نتایج نشان داد که غلظت آلاینده‌ها در ماه‌های شهریور و آذر بیش از حد مجاز استانداردهای محیطی در محدوده‌ی انتشار است. پنج گزینه‌ی پیشنهادی (10، 15، 20، 25 و 30 عدد دودکش) برای فعالیت پالایشگاه جهت کاهش اثرات آلودگی در ماه‌های مذکور در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان تعداد 20 دودکش را به عنوان برترین گزینه از بین سایر گزینه‌های پیشنهادی برای فعالیت پالایشگاه نفت آبادان برای ماه‌های شهریور و آذر بر مبنای ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در نظر گرفت. این گزینه علاوه بر انتشار کم‌تر آلودگی هوا، از لحاظ اقتصادی نیز در موقعیت مطلوب‌تری نسبت به سایر گزینه‌ها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات